NARODENIE DIEŤAŤA

1. Povinnosti po narodení dieťaťa:

 • Vybavenie rodného listu na príslušnom matričnom úrade. Miesto narodenia dieťaťa je zároveň aj miestom príslušného matričného úradu, na ktorom je možné vybaviť rodný list dieťaťa. Narodenie dieťaťa matrike oznamuje lekár, prípadne rodič. Treba mať k dispozícii hlásenie o narodení dieťaťa, podpísať vyhlásenie o mene a priezvisku dieťaťa. Prvé vydanie prvého originálu rodného listu je bezplatné.
 • Výber zdravotnej poisťovne a prihlásenie dieťaťaDo 60 dní od narodenia dieťaťa je nutné dieťa prihlásiť vo vybranej zdravotnej poisťovni, do vypršania tejto lehoty je dieťa poistencom v poisťovni matky. Treba vyplniť prihlášku poistenca, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča - zákonného zástupcu.
 • Prihlásenie dieťaťa k trvalému pobytu v ohlasovni pobytu do 3 dní od narodenia.
  Prihlásenie dieťaťa na ohlasovni pobytu nie je treba  vykonať osobne, nakoľko matričný úrad je povinný ohlasovni pobytu nahlásiť narodenie dieťaťa, teda trvalý pobyt jeho matky, ktorý sa zároveň stáva aj  trvalým pobytom dieťaťa.
 • Zaslanie rodného listu dieťaťa sociálnej poisťovni kvôli vyplácaniu materského príspevku.Žiadosť o materský príspevok vám vydá ošetrujúci gynekológ. Po narodení je matka povinná zaslať fotokópiu rodného listu dieťaťa príslušnej sociálnej poisťovni.

2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - podanie žiadosti o možné peňažné príspevky pre rodičov:

 • Príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok pre rodičov, ktorým sa narodili súčasne tri, alebo viacej detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, 
 • prídavok na dieťa,
 • rodičovský príspevok,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa.

3. Vybavenie cestovného dokladu dieťaťa - zapísanie dieťa do pasu rodiča alebo vybanie cestovného pasu vystaveného priamo na dieťa. 

 

4. Narodenie dieťaťa v cudzine - zápis do osobitnej matriky:

Do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali občanom SR v cudzine, teda i narodenie dieťaťa v cudzine. Tieto udalosti nahlási občan na príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu. Matričný úrad zabezpečí zápis do osobitnej matriky. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami. Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list, sobášny list, alebo úmrtný list vydaný v cudzine, je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte alebo pre štát, v ktorom bol vydaný, prípadne Apostillou podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady: rodný list, platný doklad totožnosti.

 

5. Určenie otcovstva - ak rodičia dieťaťa nie sú sobášení, môžu pred narodením určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením. Prítomnosť oboch rodičov je nutná.

Potredbé doklady:

 • obaja rodičia predložia platný občiansky preukaz,
 • rodné listy,
 • ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak predloží aj   právoplatný rozsudok o rozvode,
 • ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela (druha).

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk