ÚMRTIE

 

1. Ak nastane úmrtie doma, je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára (tel. č. 112), ktorý vykoná prehliadku zosnulého a následne vystaví List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.

 

2. Zápis úmrtia do matriky - vybavenie úmrtného listu

Na obecnom/matričnom úrade predložiť:

  • protokol o prehliadke mŕtveho potvrdené obhliadajúcim lekárom,
  • občiansky preukaz zosnulého,
  • občiansky preukaz vybavujúcej osoby.

3. Úmrtie v cudzine - do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali občanom SR v cudzine, teda aj úmrtia v cudzine. Tieto udalostí nahlási občan na príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého bydliska. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkazovú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami. Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list, úmrtný list, alebo sobášny lista vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne Apostillou podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady: úmrtný list a platný doklad totožnosti vybavujúcej osoby.

 

4. NIEKTORÉ POHREBNÉ SLUŽBY

Pohrebná služba Borský Mikuláš

číslo telefónu: 0917328078, 034/6595225

 

Pohrebná služba Senica

číslo telefónu: 0908 121450, 034/6514226

 

Pohrebná služba Anton Valachovič, Gbely

číslo telefónu: 0907 129584

 

Pohrebná služba Pekár s.r.o., Skalica

číslo telefónu: 0907 323364, 034/6511411

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk