UZATVORENIE MANŽELSTVA

 

1. Obaja snúbenci podávajú žiadosť o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný rad, kde má jeden so snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva ( tlačivo na matričnom úrade).
 • Platné občianske preukazy obidvoch snúbencov. Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvodem. Madistvý predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (od 16 do 18 rokov). Vdovec - vdova predkladá úmrtný list predchádzajúcej manželky/manžela.

2. Cudzinec prekladá najmenej 15 dní pred uzavretím manželstva v SR tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • potvrdenie o osobnom stave,
 • sobášny list zaniknutého manželstva, alebo úmrtný list zomrelého manžela/manželky,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený,
 • doklad totožnosti.

3. Uzavretie manželstva v cudzine - zápis do osobitnej matriky

Do osobitnej matriky sa zapíšu všetky matričné udalosti, ktoré nastali občanom SR v cudzine, teda aj uzatvorenie manželstva v cudzine.Tieto udalostí nahlási občan na príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého bydliska. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Rodný list, úmrtný list, alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne Apostillou podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady: sobášny list, platný doklad totožnosti.

 

4. Rozvod manželstva

 • Rozvod manželstva rieši súd.
 • Späť vzatie priezviska po rozvode manželstva - žiadateľka podáva žiadosť o zmenu do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu na príslušný matričný úrad, kde bolo manželstvo uzavreté. Osobná účasť žiadateľky je potrebná.
 • Potrebné doklady: oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo na úrade), platný občiansky preukaz, sobášny list, právoplatné rozhodnutie súdu.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk