MATRIČNÝ ÚRAD

 

Matrika - ako postupovať pri vybavovaní rôznych dokladov - potrebné dokumenty

Vydanie matričného dokladu: 

 • žiadosť

 • platný občiansky preukaz

 • správny poplatok - 5,00 € v hotovosti

 • prvý výpis po vzniknutej udalosti (sobášny list) sa vydáva bezplatne

 

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:

 • súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa

 • platný občiansky preukaz matky a otca dieťaťa

 • právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

Zápis do knihy úmrtí:

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár

 • občiansky preukaz zosnulého

 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

 • prvý výpis z knihy úmrtí (úmrtný lis) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí poplatok 5,00 €

Osvedčenie podpisu:

 • občan sa musí dostaviť osobne

 • platný občiansky preukaz

 • listina na ktorej sa osvedčuje podpis

 • správny poplatok - 2,00 € (jeden podpis)

Osvedčenie listiny:

 • originál listiny

 • správny poplatok - 2,00 € za jednu stranu

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

cintorin

automatický defibrilátor umiestnený na budove základnej školy

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk