PRIHLÁSENIE NA POBYT

TRVALÝ POBYT

Trvalý pobyt je stále bydlisko občana. Občan môže byť prihlásený iba na jeden trvalý pobyt.

POTREBNÉ DOKLADY

Vlastník bytu - domu
platný občiansky preukaz
list vlastníctva

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa
platný občiansky preukaz
u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu – domu
platný občiansky preukaz
nájomná zmluva – treba overené podpisy

Prihlasovanie osoby je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného, alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

Prechodný pobyt je adresa, kde sa občan dočasne zdržiava viac ako 90 dní. Povolenie na prechodný pobyt sa vydáva najviac na 5 rokov.

POTREBNÉ DOKLADY

platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o OP, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa
doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo časti budovy

prihlásenie sa nevyžaduje ide o:
prihlásenie vlastníka, alebo spoluvlastníka
prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
prihlásenie manžela, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka

Vlastník, alebo všetci spoluvlastníci budovy potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt.
Prihlásenej osobe je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, ak prihlasovacia osoba predloží úradne overené súhlasy vlastníkov. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného, alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby (5 rokov), občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. V prípade, že tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, alebo všetkých vlastníkov budovy alebo jej časti.

ZRUŠENIE POBYTU

Evidencia obyvateľstva záznam o trvalom pobyte zruší:
na základe oznámenia o zmene trvalého pobytu inej ohlasovne o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu
ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nespravene uvedených skutočností
na návrh občana oprávneného užívať budovu, alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
na návrh vlastníka alebo nájomcu občanovi, ktorý nemá v budove alebo v jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi, alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
ak budova zanikla

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk